Barion Pixel Építkezés szereplői–kivitelező - KKVHÁZ | megtudhatja + elmondhatja + ott lehet

A vállalkozó kivitelező olyan természetes személy vagy társaság, akivel vagy amellyel az építtető, vagy az építtető nevében a beruházáslebonyolító építési szerződést köt az építőipari kivitelezési tevékenység teljes elvégzésére, vagy egyes építési-szerelési munkák elvégzésére.

Ha eldöntöttük, hogy egy fővállalkozónak adjuk a kivitelezést, a fővállalkozó az építési és kiviteli tervek alapján tételes árajánlatot készít az építkezés várható költségvonzatáról. Ha úgy döntünk, hogy magunk szervezzük az építés kivitelezését, nekünk kell kiválasztani a kivitelezési tevékenység részét képező építési-szerelési munkákat elvégző szakkivitelezőket.

A kivitelező fő feladata tehát egy építkezés során az építtető által rendelkezésre bocsátott jogerős és végrehajtható építési engedélyben és a hozzátartozó jóváhagyott engedélyezési tervekben foglaltak megvalósítása az építtetővel kötött vállalkozási szerződés rendelkezéseinek megfelelően.

Építőipari kivitelezésre kétféle szerződést köthetünk. Az egyik típus az egyösszegű általánydíjas szerződés: a szerződés megkötése után a kivitelező köteles a tervek szerinti épületet megvalósítani az általa megajánlott és az építtető által elfogadott díjon, még akkor is, ha a tételes költségvetésben eltérések vannak a tervhez képest (pl. kisebb tételek hiányoznak). Így a kivitelező köteles külön munkadíj felszámolása nélkül elvégezni azokat a műszakilag szükséges munkákat, amelyek nélkül a szerződés tárgyát képező ingatlan rendeltetésszerű használata nem valósulhat meg, azonban amelyek a műszaki tervdokumentációban nem, vagy csak hiányosan szerepelnek (ún. többletmunkálatok). Azon munkálatokat azonban, amelyek a műszaki tervdokumentációban nem szerepelnek (ún. pótmunkálatok), az építtető külön árajánlat alapján, írásban rendelheti meg a kivitelezőtől.

A másik szerződéstípus a fix díjas, tételes elszámolású szerződés. Ezt a szerződés típust főleg olyan esetekben alkalmazzák, amikor a beruházás költsége előre nem meghatározható. Ilyenkor a munka elszámolása felmérési napló alapján, a szerződésben meghatározott egységárak figyelembe vételével történik.

Az építőipari kivitelezési tevékenység során a kivitelező legfőbb feladatai a következők:

– az építőipari kivitelezési tevékenység jogszerű megkezdése és folytatása, az építési napló vezetése,

– az elvégzett szakmunkák eredményeként létesült szerkezetek, berendezések, építmények és építményrészek rendeltetésszerű és biztonságos használhatósánának biztosítása,

– az építés során már meglévő, illetve előkerülő természeti, kulturális örökségi, építészeti értékek megőrzése (ennek költségeit annak elszámolása esetén az építtető köteles megtéríteni),

– az építési munkaterületen az építőipari kivitelezési tevékenység során keletkezett építési-bontási hulladék elszállítása, a környezet és a terep felszínének az eredeti, illetve az engedélyezett állapotában történő átadása, a környezetben okozott károk megszüntetése,

– az építési munkaterület őrzésének biztosítása,

– az átadás-átvételi eljárás során a berendezések, rendszerek működési próbája és a tapasztalt rendellenességek, hiányok megszüntetése,

– az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válásakor az építési munkaterület átadása az építtetőnek és az építési területről való levonulás végrehajtása.

Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy Magyarországon kizárólag azon vállalkozó végezhet építőipari kivitelezési tevékenységet, aki az alábbi feltételeknek megfelel:

– aki Magyarországon a Cégbíróság által bejegyzett céggel rendelkezik;

– akinek a tevékenységi körében szerepel a megfelelő építési tevékenység megjelölése;

– aki rendelkezik felelős műszaki vezetővel;

– aki rendelkezik megfelelő szakmunkásokkal;

– akit a Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara mint építőipari vállalkozást a vonatkozó jegyzékébe felvett.

BALÁZS & HOLLÓ Ügyvédi Iroda

About Post Author