Barion Pixel Csoportos létszámcsökkentés - KKVHÁZ | megtudhatja + elmondhatja + ott lehet

a munkáltató működésével összefüggő ok miatti létszámcsökkentés eléri-e azt a mértéket, amely esetében alkalmazni kell a Munka Törvénykönyve csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályait. A Munka Törvénykönyve konkrétan meghatározza, hogy milyen mértékű létszámleépítés minősül csoportos létszámcsökkentésnek. A létszám megállapításánál nemcsak a rendes felmondással érintett munkavállalókat kell figyelembe venni, hanem a munkaviszony megszüntetésének minden olyan esetét, amelyre a munkáltató működésével összefüggő okból került sor. E körbe tartoznak azok a munkavállalók, akiknek a munkaviszonya munkáltatói rendes felmondással vagy a munkáltató által kezdeményezett közös megegyezéssel szűnt meg. Lényeges, hogy mindegyik esetben a jogviszony megszüntetésének oka, a munkáltató működésével álljon összefüggésben, azaz a csoportos létszámcsökkentéssel érintett létszám megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni azokat a munkavállalókat, akiknek a munkaviszonyát a munkáltató a munkavállaló képességeivel, illetve a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával kapcsolatos okból kívánja megszüntetni.

 

Tekintsük át, hogy melyek is azok a létszámküszöbök, amelyek megvalósulása esetén csoportos létszámcsökkentésről van szó.

Amennyiben a munkáltató húsznál több és száznál kevesebb munkavállalót foglalkoztat és legalább tíz munkavállalót; száz vagy annál több, de háromszáznál kevesebb munkavállalót foglalkoztat és legalább a munkavállalók tíz százalékát; háromszáz vagy annál több munkavállalót foglalkoztat és legalább harminc munkavállaló munkaviszonyát kívánja megszüntetni, ismét hangsúlyozzuk, hogy mindezt harmincnapos időszakon belül és a munkáltató működésével összefüggő ok miatt, akkor ez az intézkedés csoportos létszámleépítésnek minősül.

A csoportos létszámleépítés szabályainak alkalmazása során nem közömbös, hogy milyen létszámhoz képest kell figyelembe venni a fent ismertetett mértéket. E tekintetben a döntést megelőző féléves átlagos statisztikai állományi létszámból kell kiindulni, ha a munkáltató fél évnél rövidebb ideje működik, pl. három hónapja, akkor az átlagos statisztikai létszámot ezen időszakra kell meghatározni.

 

 

A létszámleépítésre vonatkozó döntést legalább 15 nappal megelőzően konzultációt kell kezdeményeznie a munkáltatónak a munkavállalók képviselőivel. Ezen konzultációt megelőzően a munkáltató legalább 7 nappal (azaz a döntést megelőzően legalább 22 nappal) köteles a Munka Törvénykönyvében előírt adatokat, információkat, a foglalkoztatási csoportok szerint leépíteni tervezett létszámot az üzemi tanácsnak, ill. a munkavállalók képviselőinek írásban átadni. A munkavállalók képviselőinek adott tájékoztatással párhuzamosan az illetékes munkaügyi központot is tájékoztatni kell ugyanezen adatokról (a leépítés okáról, az érintett létszámról, a végrehajtás tervezett ütemezéséről stb.). A már megkezdett konzultáció során további tájékoztatási kötelezettség terheli a munkáltatót a leépítés időbeli ütemezése, az érintett munkavállalói kör kiválasztásának szempontjai, valamint a munkaviszony megszüntetése miatt járó esetleges többletjuttatások feltételei és mértéke tekintetében.

 

Ha a létszámleépítés elkerülésére a konzultáció ellenére nincs mód, de a felek az egyeztetés során a meghatározott kérdésekben megállapodást tudtak kötni, akkor ezt írásban kell rögzíteni és meg kell küldeni az illetékes munkaügyi központnak is. A csoportos létszámcsökkentést a létszámcsökkentéssel érintett telephely szerint illetékes munkaügyi központban kell bejelenteni, amelyet a munkaügyi központ nyilvántartásba vesz és visszaigazol. Fontos, hogy amennyiben a munkáltató ezen tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, a munkaügyi központ szabálysértési eljárást kezdeményezhet a mulasztó munkáltatóval szemben.

 

–         csoportos létszámcsökkentés;

–         rendes felmondás;

–         közös megegyezés;

–         munkavállaló;

–         munkáltató;

–         Munka Törvénykönyve.

 

2011. április 12.

BALÁZS & HOLLÓ Ügyvédi Iroda

www.balazshollo.hu

About Post Author