Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Általános szerződési feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazza azokat a feltételeket, amelyek a KKVHÁZ Zrt (a továbbiakban: „Üzemeltető”) mint szolgáltató által üzemeltetett kkvhaz.hu weboldal (a továbbiakban: „Honlap”) ügyfél (a továbbiakban: „Ügyfél”) (Üzemeltető és az Ügyfél a továbbiakban: „Fél” vagy „Felek”) általi használatára vonatkoznak.

 1. Elérhetőség és adatok

Az üzemeltető adatai:
név: KKVHÁZ Zrt.;
székhely: 2120 Dunakeszi, Huszt utca 11.;
cégjegyzékszám: 13 10 041175;
adószám: 23317981213;
elérhetőség (email): kkvhaz@kkvhaz.hu;

Az üzemeltető részére tárhelyet biztosító adatai:

név: 3 in 1 Hosting Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság;
székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Brassó u. 4/A.;
cégjegyzékszám: 13 06 055290;
elérhetőség: admin@megacp.com.

 1. A Honlapon igénybe vehető szolgáltatások köre

A Honlap különféle menüpontjai, funkciói többféle szolgáltatást kínálnak az Ügyfélnek:

 • Kapcsolat: a személyes adatok megadásával az Ügyfél lehetővé teszi, hogy kérdései és kérései a Szolgáltatóhoz eljussanak, és azokra választ, felvilágosítást adjon az Ügyfélnek a megadott elérhetőségein.;
 • Hírlevél: az Ügyfél a feliratkozással a személyes adatait és igényeit eljuttatja a Szolgáltatóhoz, aki a megadott elérhetőségeken értesíti az Ügyfelet az aktuális ajánlatokról, és az Ügyfél igényeinek kielégítési lehetőségeiről. A szolgáltató ezen a csatornán értesíti Ügyfeleit a termékfejlesztésekről, bemutatókról és rendezvényekről is.;
 • Rendelés: az Ügyfél a rendelés leadásakor megadott személyes adataival lehetővé teszi a rendelés teljesítését (beleértve a kiszállítást és számlázást is). A rendelés leadásakor / ezt követően kerül sor a fizetésre, majd a Termékek kiszállítására, átvételére, felhasználására továbbá az egyedi igények kielégítésére.
 1. A Honlapon végezhető rendelés és fizetés menete

A Szolgáltató által szervezett konferenciákhoz belépőket árusít, amelyek az oldal „Események” menüpontjáról elérhetőek. Itt listázódnak az elkövetkezendő események, amelyekre kattintva az Ügyfél vásárlást kezdeményezhet.
Az Ügyfél a Honlapon keresztül történő megrendelését követően a szolgáltató kiállítja a szolgáltatás teljes összegét tartalmazó elektronikus számlát, melyet a megrendeléskor megadott e-mail címre küld meg. A Szolgáltató köteles a megrendelés megérkezését az Ügyfél felé elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 72 órán belül visszaigazolni.
Rendelés: az Ügyfél a rendelés leadásakor megadott személyes adataival (név/cégnév, számlázási cím, cég esetén adószám, emailcím) és a bankkártyás fizetés teljesítésével lehetővé teszi a rendelés befejezését (beleértve a számlázást is).
Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
A szerződés a számla megküldésével jön létre. A megkötendő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja. A szerződés nyelve a magyar.

 1. A fogyasztó elállási- és felmondási joga (fogyasztók esetén)

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja, a vásárlástól számított 14 napon belül.

A Szolgáltató – az ügyfél elállási jogának gyakorlása esetén – a teljes díjat köteles visszatéríteni az ügyfél részére.

Az elállásra jogosító idő leteltét követően a Szolgáltató a teljes díj megtartására jogosult.

A Ptk. értelmezésében fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

a. Nyilatkozat

A fogyasztó elállási- és felmondási jogát a 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Az elállási- és felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a fentiek szerint meghatározott határidő lejárta előtt elküldi.

b. Visszatérítés

Ha a fogyasztó a fenti szabályoknak megfelelően eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget.

A Szolgáltató a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

c. Termék használata elállás esetén

Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, a termék felhasználására semmilyen módon nem jogosult. Amennyiben a fogyasztó mégis felhasználja a terméket bármilyen módon, a Szolgáltató jogosult a termék teljes árának kiszámlázására.

 1. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett szolgáltatásokat, illetve termékeket az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogokat, hogy a mindenkori szolgáltatási díjakat, árakat maga határozza meg. Kérjük, az aktuális árakról és díjakról mindig kérjen tájékoztatást.

 1. Az ügyfelek jogai és kötelességei

Az Ügyfél a befizetett szolgáltatást vagy terméket jogosult igénybe venni, kézhez kapni.

Az Ügyfél köteles az általa a megrendeléskor megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, az ebben történt változást jelenteni, mert a hibás adatokból eredő károkért a szolgáltató nem vállal felelősséget.

 1. Szerzői jogok

A konferenciák tartalmainak szerzői jogai a Szolgáltatót illeti meg, az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a terméket a sajátjaként semmilyen módon nem értékesítheti.

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszügyintézés helye

Név: KKVHÁZ Zrt
Email: kkvhaz@kkvhaz.hu

Panaszügyintézés módja

Az írásbeli panaszokat a Szolgáltató 30 napon belül megvizsgálja és megválaszolja. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató a válaszát megindokolja.
Amennyiben a Szolgáltató és a fogyasztó között esetlegesen fennálló jogvita nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál: Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

A Pest Megyei Békéltető Testület székhelye:

1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
Levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Telefon: 06-1-792-7881

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 1. Egyéb szabályok

A Szolgáltató nem felel a Szolgáltatás alábbi okokból bekövetkező hibájáért:

 1. a) A Szolgáltatás/Termék igénybevételéhez az Ügyfél általi alkalmatlansága miatt;
 2. b) A Szolgáltatás/Termék helytelen vagy nem rendeltetésszerű használata miatt;
 3. c) A jogszabályi előírások Ügyfél általi megszegése miatt (ideértve a Szolgáltatást/Terméket törvénybe ütköző módon vagy célokra való felhasználását, vagy bármilyen jogellenes magatartás tanúsítását);
 4. d) A Szolgáltatás megszakadása vagy hibája más szolgáltató által nyújtott helyi hozzáférés vagy kapcsolódás megszakadásából ered.

Az Ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni, saját adatait a valóságnak megfelelően feltüntetni, a Honlapot annak célja szerint használni. A Honlap és a Szolgáltatás/Termék helytelen használatáért minden felelősség az Ügyfelet terheli.
A Honlapon feltüntetett összes adat, szöveg, kép és tartalom a Szolgáltató szellemi tulajdona, azt felhasználni az Ügyfél semmilyen formában nem jogosult.
A Szolgáltató szolgáltatási tevékenységére magatartási kódexet nem alkalmaz.

 1. Az ÁSZF-re irányadó jog

A Honlap használatakor az Ügyfél kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF-et, és az Adatkezelési Tájékoztatót.
A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF-et módosítani, amely módosítás a Honlapon történő közzététellel válik hatályossá.
A jelen ÁSZF-re és a Felek között létrejött jogviszonyra a magyar jog szabályai az irányadók. Ha valamely rendelkezés jogszabályba ütközik, érvénytelen vagy végrehajthatatlan, az nem érinti a többi rendelkezés jogszerűségét, érvényességét és végrehajthatóságát.

 1. Záró rendelkezések

Jelen Általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar Polgári Törvénykönyv (továbbiakban: „Ptk.”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Az ÁSZF módosítása annak honlapon történő közzétételével lép hatályba. Dátum: 2023.04.04.

Mellékletek:

Adatkezelési tájékoztató

Elállási nyilatkozat

Elállási nyilatkozat minta: lásd alább
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén kell kitölteni)

Címzett: KKVHáz Zrt

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

Kelt:

 

A fenti minta alapján megírt Elállási nyilatkozatot e-mailben a következő címre kell küldeni: kkvhaz@kkvhaz.hu

A Magyar Gazdaság Kávéháza!

Termékünk a kapcsolat, a tudás és a közösségi élmény

Hiszünk abban, hogy a gazdaság minden felelős
szereplőjének, politikai nézetektől független,
konstruktív, kulturált, rendszeres párbeszéde a magyar
versenyképesség egyik záloga.

Minden jog fenntartva 2023

https://madura-wanareja.cilacapkab.go.id/wp-includes/fonts/depo25-bonus25/

https://madura-wanareja.cilacapkab.go.id/wp-includes/fonts/vietnam/

https://doplang-adipala.cilacapkab.go.id/wp-includes/css/jepang/

https://tayem-karangpucung.cilacapkab.go.id/wp-includes/assets/myanmar/

https://cigintung-wanareja.cilacapkab.go.id/wp-includes/css/rusia/

https://karangsembung-nusawungu.cilacapkab.go.id/wp-includes/css/pragmatic/

https://karangsembung-nusawungu.cilacapkab.go.id/wp-includes/css/garansi-kekalahan-100/

https://banjarwaru-nusawungu.cilacapkab.go.id/wp-includes/js/thailand/