News & Blog

A KKVHÁZ Digitalizációt Támogató Bizottságának Stratégiája

A Digitalizációt Támogató Bizottság létrejöttéhez hozzájárult, hogy a Blockchain Magyarország Egyesület a DigitalTech EDIH tagjaként – feladatainak és a Program célkitűzéseinek hatékony teljesítése érdekében – együttműködést kötött a KKVHÁZ Zrt-vel.
A DigitalTech EDIH az Európai Unió európai digitális innovációs tudásközpontjainak (European Digital Innovation Hubs – EDIH) egyik magyarországi tagjaként térítésmentes képzésekkel és tanácsadási szolgáltatásokkal támogatja a hazai kkv-szektort és a közszféra szervezeteit, hogy digitális megoldások alkalmazásával növeljék hatékonyságukat és versenyképességüket:  támogatják a vállalatokat az üzleti/termelési folyamatok, termékek vagy szolgáltatások digitális technológiák segítségével történő fejlesztésében.

A DigitalTech EDIH-nél a leendő ügyfelek igényeire szabott, komplex szolgáltatások sokrétű portfóliója valósul meg. A program által érintett tématerületek: oktatástechnológia (edtech), digitális pénzügyek (fintech), blokklánc (blockchain) technológia alkalmazhatósága, kiberbiztonság (cyber security) és üzletfejlesztés (business developement), ideértve a digitális átalakuláshoz kapcsolódó általános készségeket és megoldásokat is. A DigitalTech EDIH céljai között szerepel továbbá, hogy javítsa az új technológiák piaci átvételének agilitását, valamint összekapcsolja azokat a kezdeményezéseket, amelyek hozzáférést biztosítanak finanszírozáshoz, piac(ok)hoz vagy egyéb erőforrásokhoz.

Az Európai Unió 2021-2027-es időszakra vonatkozó regionális és kohéziós politikájának öt központi prioritása közül az „Intelligensebb Európa” beruházási prioritás egyértelműen kiemeli a digitalizáció fontosságát – egy szintre emelve az innováció, valamint a kis- és középvállalkozások fejlesztésének tématerületeivel. A digitalizációs területen az elsőrendű EU-s dokumentum 2030-ig a Digitális Iránytű szakpolitikai program, amelyben a vállalkozások digitális átalakulása, a közszolgáltatások digitalizálása, a biztonságos és fenntartható digitális infrastruktúrák, valamint a digitális készségek fejlesztése határozza meg az irányokat.
Az EU szakpolitikai programjában meghatározott célkitűzések mentén a Kormány 2022. november 30-án elfogadta a Nemzeti Digitalizációs Stratégiai programját (továbbiakban: NDS), amely így az alábbi négy pillérre épül:

 • digitális infrastruktúra,
 • digitális kompetencia,
 • digitális gazdaság,
 • digitális állam.

Magyarország Digitális Stratégiai programja rögzíti, hogy egy valóban 21. századi Magyarország építése nem képzelhető el a gazdaság és a társadalom minden szegletére kiterjedő, fejlett digitális megoldások elterjesztése és használata nélkül.

A KKVHÁZ Zrt. Digitalizációt Támogató Bizottsága, tevékenységével ezen célkitűzésekhez kíván hozzájárulni, oly módon, hogy a folyamat végén valós eredményeket tudjon felmutatni.

A digitalizáció jelentősége és magyarországi helyzetkép

A digitalizáció vitathatatlanul a 20. és 21. század egyik meghatározó jelensége, amely alapvetően változtatja meg egy ország nemzetgazdaságának működését, állampolgárai mindennapi életét. A COVID-19 járvány élesen rámutatott arra, hogy már rövidtávon is csak azok az országok és társadalmak lesznek képesek helytállni a nemzetközi versenyben, amelyek az élet minden területén tudatosan alkalmazzák a digitális technológiákat.

Gazdasági jelentőség
A digitalizáció kiemelkedő szerepet játszik az értékteremtésben és a versenyképesség erősítésében.  Egy hagyományos iparág gazdasági súlya elsősorban a bruttó hozzáadott értéken (gross value added, GVA) keresztül mérhető. Az elmúlt 5 évben több mint 20 százalékkal, 6 ezer milliárd forintra nőtt az infokommunikációs szektor (IKT) által közvetlenül és közvetve megtermelt bruttó hozzáadott érték (GVA), ezzel az ágazat a teljes magyar GVA mintegy 20%-át adja.  Szakértői becslés szerint, ha figyelembe vesszük a nem IKT cégek (pl. autógyárak, feldolgozóipari üzemek, pénzügyi szolgáltatók, online kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások, IT-tanácsadók, SSC-k stb.) folyamatosan bővülő digitális fejlesztéseit is a digitális gazdaság már ma is a teljes GDP legalább 25%-át adja.  Az új innovatív technológiák (5G, IoT, MI, blockchain, cloud, stb.) időben és hatékonyan történő bevezetése (az NDS-ben hivatkozott modellszámítás szerint) 2023-ra éves szinten csaknem 4 ezer milliárd forint GDP-többletet eredményezne, ami a jelenlegi magyar GDP csaknem 10%-a.

Mindez azt jelenti, hogy a digitális gazdaság, a teljes nemzetgazdaság motorjává válhat.

Digitalizáció a vállalkozások működésében
Fontos látni, hogy a digitalizáció nemcsak fejlesztést jelenthet, hanem új üzleti modellek alkalmazását is.

Ahogy az élet minden területén, a vállalkozások működésében is egyre természetesebbé válik a digitális technológiák alkalmazása. Ebben a folyamatban a nem technológia-intenzív és nem termelő vállalkozások is érintettek, mert az üzleti és fogyasztói szokások és igények a digitalizációval drasztikusan megváltoztak, így ezek hatása alól nem vonhatják ki magukat. Világszerte egyre meghatározóbbá válnak a diszruptív technológiák is, amelyek esetében az új megoldások és üzleti modellek lebontják a meglévő módszereket, ezzel hatva a termékek, szolgáltatások üzleti értékére.

A termelési vagy szolgáltatási folyamatot, a termékfejlesztést, a teljes ellátási és beszállítói láncokat átalakító változásra az érintett magyar vállalkozások döntő többsége nincs felkészülve, ami alapjaiban rendítheti meg 3-5 éven belül e cégek versenyképességét. A nem megfelelően kezelt folyamatok számos területen csökkenthetik a működés hatékonyságát, illetve a generációváltást is megnehezíthetik. Mindeközben az EU területén a modern technológiákba történő beruházások óriási változásokat fognak eredményezni a kkv-kal szembeni elvárásokban.

Az IKT szektor a nemzetgazdaság második legnagyobb exportőre (az autóipar után): a teljes export 8,7 százalékát adta 2019-ben, ami hasonló teljesítmény, mint a mezőgazdaság és élelmiszergyártás együttvéve. A DESI (digitális gazdaság és társadalom index) 2022-es országjelentésben szereplő adatok alapján Magyarország összesítésben a 22. helyen áll. Az összesített eredményeket tekintve a magyarországi fejlődés üteme az uniós növekedés üteméhez hasonló mértékű.

A digitális (vállalati) technológiák integráltsága dimenzióban Magyarország összesítésben a 25. helyet foglalja el az európai uniós tagországok versenyében. Különösen támogatandó terület a vállalkozási (azon belül is a kkv) szegmens, azzal, hogy a határokon átnyúló online értékesítés terén, valamint az e-kereskedelemből származó bevételt tekintve az uniós átlaghoz közeli eredményeket ért el. Az egyes ágazatoknál (turisztika, építőipar, élelmiszergazdaság, logisztika, kiskereskedelem) az átlagnál is jelentősebb a digitális lemaradás.

A vállalkozások vezetői sok esetben nem nyitottak az új megoldásokra, nem ismerik fel a digitalizációban rejlő kitörési lehetőséget, ami egyben a versenyképességük elvesztésének egyik meghatározó okává fog válni.

Nemzetközi szinten a vállalatok egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a folyamatfejlesztésre, valamint arra, hogy flexibilisen tudják bővíteni vagy csökkenteni a termelést, ennek következtében pedig folyamatosan növekvő igény mutatkozik a technológiaalapú innovációkra, amelyekkel a már eleve standardizált folyamatok esetében is jelentős költségmegtakarítás érhető el, ami kiváló lehetőséget kínál az értékteremtésre. A termelési folyamatmenedzsment támogató szoftverek globális piaca 2021 és 2026 között várhatóan 12% körüli átlagos éves növekedést fog elérni. Ma még kiforratlan technológiák és üzleti modellek válnak a jövőben széles körben elterjedté, az 5G, az IoT, a Big Data, a Blokklánc, a Mesterséges Intelligencia (MI), a sharing economy alapjaiban formál át teljes ágazatokat a mezőgazdaságtól a közlekedésig.

Egyre több magyar vállalat is használ digitális eszközöket a termelésmenedzsment területén, az IPAR 4.0-ás megoldások egyre inkább beépülnek a hazai gyártó cégek termelési gyakorlatába, de még mindig van fejlődni való a téren a hazai ipari szektorban.

A bármilyen (saját és idegen) forrásból származó nagy adathalmazokat feldolgozó, elemző vállalkozások magyarországi aránya (7%) a fele az uniós átlagnak (14,2%). Még akkor is jelentősnek mondható a különbség, ha a magyar adatokat érintő csökkenő tendencia mögött vélhetően az adatszolgáltatás és/vagy az adatfeldolgozás módszertani problémái állhatnak. Ez az elmaradás különösen azért probléma, mert ma már a külső és belső üzleti adatok megfelelő felhasználása a vállalkozásoknál egyre inkább kulcskérdés.

Előzőek alapján fontos és szükségszerű, hogy a gazdaság szereplői ismerjék fel a digitalizációban rejlő versenyképesség-növelési lehetőségeket. Ha egy társadalom digitálisan érettebb, az az összes szektort erősíti, és a GDP-ben is mérhető hatása van.

Társadalmi jelentőség
A koronavírus által okozott válsághelyzet és az arra adott kormányzati, gazdasági szereplői válaszok egyértelműen igazolják, hogy a digitális technológiák, az interneten a távolból elérhető szolgáltatások használata, valamint a távmunka ma már nem megkerülhető a szellemi munkakörök szinte teljes egészében, de a fizikai munkát végző alkalmazottakat is érinti ez a munkaerőpiaci hatás. Az IKT készségek megléte ma már az egyik legfontosabb munkahelyi kompetencia, a válság ezt csak felerősíti.

A digitális eszközök használatából kimaradó, ilyen képességekkel nem rendelkező társadalmi rétegek már jelenleg is súlyos versenyhátrányban vannak a magasabb kompetenciával rendelkező társaikhoz képest. Egyre több munkahely betöltésének alapfeltétele ugyanis a digitális eszközök használatának képessége, így az ezzel kapcsolatos tudás és készségek hiánya tartósan és egyre nagyobb mértékben konzerválja a leszakadó csoportok hátrányos helyzetét.

A fejlődés több ágazatban olyan változásokat hozott, illetve fog hozni, amelyek megváltoztatják a foglalkoztatási viszonyokat, a munkavállalók számával és kompetenciáival kapcsolatos igényeket. A digitális eszközöket és alkalmazásokat nem használó munkavállalók foglalkoztathatósága napról napra csökken, ahogy a digitális világtól távolmaradó vállalkozások versenyképessége is.

A digitális készségek fejlesztése a lakosság, a vállalkozások és az államigazgatás szintjén egyaránt pozitív versenyképességi és foglalkoztatási hatású, ráadásul hozzájárul a makrogazdasági növekedéshez és az esélyegyenlőség erősítéséhez. A digitalizáció terjedése ugyanis elősegíti az izolációban élők, a szociálisan hátrányos helyzetűek, valamint a fogyatékossággal élők digitális esélyegyenlőségét, valamint az oktatáshoz való hozzáférés terén növeli az esélyegyenlőséget.

Célkitűzések

a digitális technológiai megoldások használata által előálló üzleti lehetőségek felismerésére és kihasználására;

A Digitalizációt Támogató Bizottság általános célja, hogy bemutassa a digitalizációban rejlő lehetőségeket, ezzel jelentős mértékben járulva hozzá a KKV szektor versenyképességének növekedéséhez. Feladataival összefüggő célkitűzései:

 • edukáció és szemléletformálás;
 • szakértői szféra és a vállalkozások összekapcsolása.

Edukáció és szemléletformálás
A digitális fejlődéshez, annak sikeréhez szemlélet- és attitűdváltásra van szükség, ezért a Bizottság kiemelt feladatának tartja   – a feltörekvő innovatív digitális technológiák (pl. blokklánc, drón, IoT, mesterséges intelligencia) és nemzetközi jó példák bemutatásával – a digitalizációval szembeni motiváció erősítését a vállalkozások körében. Kiemelt célkitűzés ezen technológiák magyarországi használatának ösztönzése.

Szakértői szféra és a vállalkozások összekapcsolása: (nemzetközi) jó példák bemutatása, pilot projektek ösztönzése
A vállalkozások digitális felkészültségének, az innovatív digitális megoldások elterjedésének ösztönzése minden ágazatban, valamint az IKT szektorban tevékeny hazai KKV-k, kiemelten a startup-ok, teljesítményének javítása érdekében. A folyamat valós eredményeinek mérése érdekében pilot projektek kezdeményezése.

Intézkedések

 • alelnökök kinevezése:
  • Angyal Ivett: az EIT Digital szakértő munkatársa
  • Szép Károly: doktorandusz, kutatási és innovációs menedzser.
   Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskolája, Pannon Egyetem
  • Szépvölgyi Ákos: Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség vezetője
 • tájékoztató rendezvények negyedévente
 • online workshopok szervezése havonta
 • országos szintű meetupok/személyes találkozók szervezése legalább negyedévente
 • időközi értékelések készítése a valós eredmények nyomon követése érdekében.

 

 

Ikonkép forrása: apexcovantage.com

 

dr. Halász Rita

Digitalizációt Támogató Bizottság
elnök

2 Comments

 1. Kornél Vincze 2023.03.29.

  A sikeres magyar gazdaság érdekében a döntések előkészítését és végrehajtását, a sikeres teljesítés érdekében elő kell mozdítani. Az állami, a közigazgatási szervezetek, a vállalkozások célja – az ered-ményesség, a piaci magatartás tisztességének általános és együttes érdekeinek érvényesülése érdeké-ben – a közös fellépés kell legyen.
  Gyakran tapasztalható, hogy az építésgazdaság szereplői között torzulnak a valóságra vonatkozó el-képzelések, erre egy példa a vágyvezérelt gondolkodás, a szervezetek és a piaci szereplők azt az ir-racionális hitet táplálják, hogy amit elképzelnek, az úgy meg fog történni. Ez a munkakultúra a pro-jektek szereplőit egy időre boldoggá teheti, de nem segíti a projekt tulajdonosát a jelentkező kocká-zatok beazonosításában. A projektmenedzsment részérvé kell tenni a bizonyosságot. Az információ hi-ánya miatt későn meghozott döntések sok esetben már nem jelentenek kockázatot. A projektek részt-vevői közül sok szereplő a döntéshozatal támogatásának gyengeségét jellemző, jól ismert tünetekkel rendelkezik.
  . A projektme-nedzsment, projekttervezés képességek fejlesztésének célja a versenyképesség fejlesztése. A projektek szereplői „az idő, a költségek és a minőség” könyörtelen háromszögének határain belül kell maradja-nak. Ha a projektek felelős vezetői és résztvevői nem találkoznak a technológiai platformon a szakmai ismeretekkel, akkor a cégek számára a befektetési hozamok elérése érdekében a piac versenyképes ajánlata továbbra is az olcsó munkaerőre fog támaszkodni.
  A tendenciák összekapcsolódnak

  Az építésgazdaság szervezetei és a piaci szereplői egy olyan összekapcsolt platform létrehozására kell összpontosítsanak, amely a kulcsfontosságú piac szervezeti rendszerét és a projekt munkacsoportok hálózatát szolgálja ki.A folyamatok összekapcsolása elengedhetetlen a tervezést, az építést és az üze-meltetést folytató ügyfelek számára. Össze kell kapcsolni mindent a tőketervezéstől kezdve az épí-tésen, a kivitelezésen és az eszközök és létesítmények kezelésén keresztül. Ki kell használni ezeket az adatokat, hogy növelni lehessen az átláthatóságot. Az elfogadás ösztönzése kulcsfontosságú. Egyet-len technológiai alkalmazás sem lesz sikeres a világon, ha nem ösztönzik az ügyfelek elfogadását. Az „adat” az összekötő trend, amely egyesíti a technológiai megoldásokat.
  A fejlődés, fejlesztés nélkül szinte lehetetlen

  A technológiai megoldással támogatott projektalapú szervezeti működés az építőiparban azt mutatja, hogy ez a piaci szegmens egy új, jelentős változást mutató korszak kapujában áll. Akik azt gondolják fejlesztés nélkül fognak tudni fejlődni, sajnos lemaradnak a versenyben.
  Amennyiben a felvetett gondolatok és célok találkoznak az Ön és munkatársai által megfogalmazott stratégiát is érintő elképzeléseivel, akkor a BRIT TECH Üzleti Tanácsadó Kft. részéről szeretnénk meg-ismerni az együttműködés valódi lehetőségeit az Önök által javasolt szakmai szervezetekkel, hogy azo-kat a tapasztalatunkkal támogatni tudjuk.

  Várom a megtisztelő jelentkezését és maradok megkülönböztetett tisztelettel
  Vincze Kornél, BRIT TECH Kft., ügyvezető,
  Tel 06303719954

 2. Kornél Vincze 2023.03.29.

  A sikeres magyar gazdaság érdekében a döntések előkészítését és végrehajtását, a sikeres teljesítés érdekében elő kell mozdítani. Az állami, a közigazgatási szervezetek, a vállalkozások célja – az ered-ményesség, a piaci magatartás tisztességének általános és együttes érdekeinek érvényesülése érdeké-ben – a közös fellépés kell legyen.
  Az építésgazdaság szervezetei és a piaci szereplői egy olyan összekapcsolt platform létrehozására kell összpontosítsanak, amely a kulcsfontosságú piac szervezeti rendszerét és a projekt munkacsoportok hálózatát szolgálja ki.A folyamatok összekapcsolása elengedhetetlen a tervezést, az építést és az üze-meltetést folytató ügyfelek számára. Össze kell kapcsolni mindent a tőketervezéstől kezdve az épí-tésen, a kivitelezésen és az eszközök és létesítmények kezelésén keresztül. Ki kell használni ezeket az adatokat, hogy növelni lehessen az átláthatóságot. Az elfogadás ösztönzése kulcsfontosságú. Egyet-len technológiai alkalmazás sem lesz sikeres a világon, ha nem ösztönzik az ügyfelek elfogadását. Az „adat” az összekötő trend, amely egyesíti a technológiai megoldásokat.
  A fejlődés, fejlesztés nélkül szinte lehetetlen

  A technológiai megoldással támogatott projektalapú szervezeti működés az építőiparban azt mutatja, hogy ez a piaci szegmens egy új, jelentős változást mutató korszak kapujában áll. Akik azt gondolják fejlesztés nélkül fognak tudni fejlődni, sajnos lemaradnak a versenyben.
  Amennyiben a felvetett gondolatok és célok találkoznak az Ön és munkatársai által megfogalmazott stratégiát is érintő elképzeléseivel, akkor a BRIT TECH Üzleti Tanácsadó Kft. részéről szeretnénk meg-ismerni az együttműködés valódi lehetőségeit az Önök által javasolt szakmai szervezetekkel, hogy azo-kat a tapasztalatunkkal támogatni tudjuk.

Vélemény írása

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

A Magyar Gazdaság Kávéháza!

Termékünk a kapcsolat, a tudás és a közösségi élmény

Hiszünk abban, hogy a gazdaság minden felelős
szereplőjének, politikai nézetektől független,
konstruktív, kulturált, rendszeres párbeszéde a magyar
versenyképesség egyik záloga.

Minden jog fenntartva 2023

https://madura-wanareja.cilacapkab.go.id/wp-includes/fonts/depo25-bonus25/

https://madura-wanareja.cilacapkab.go.id/wp-includes/fonts/vietnam/

https://doplang-adipala.cilacapkab.go.id/wp-includes/css/jepang/

https://tayem-karangpucung.cilacapkab.go.id/wp-includes/assets/myanmar/

https://cigintung-wanareja.cilacapkab.go.id/wp-includes/css/rusia/

https://karangsembung-nusawungu.cilacapkab.go.id/wp-includes/css/pragmatic/

https://karangsembung-nusawungu.cilacapkab.go.id/wp-includes/css/garansi-kekalahan-100/

https://banjarwaru-nusawungu.cilacapkab.go.id/wp-includes/js/thailand/